ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Vostè es troba ací: Inicio  REGIDORIES  Casa de la Dona  Participació Ciutadana

Consell Assesor de la Dona

il?lustració llenguatge no sexista

REGULACIÓ DEL CONSELL DE LES DONES DE QUART DE POBLET

El consell consultiu i assessor de l'Àrea d'Igualtat està format per una àmplia representació de la ciutadania.

La funció del Consell es proposar, assessorar i realitzar el seguiment dels plans i accions d'Igualtat que es duen a terme en el municipi.

COMPOSICIÓ

 • Alcaldessa 
 • Regidora d'Igualtat
 • Grup Municipal PSPV
 • Grup Municipal Partit Popular
 • Grup Municipal Compromís
 • Grup Municipal Electores Sí se Puede
 • Grup Municipal Ciudadanos C's
 • EUPV
 • Joves Socialistes de Quart de Poblet
 • Noves Generacions de Quat de Poblet
 • Associació Ames de Casa i Consumidors Tyrius
 • Associació Dona, Oci i Treball (M.O.T.)
 • Associació de Bolilleres
 • Associació Dones, Filosofia i Gènere
 • Associació Dones en Igualtat
 • Unió Comarcal l'Horta Sud d'UGT-PV
 • Associació Fent Camí
 • Associació ARTIC
 • Associació Novafeina
 • Institut Universitari d'Estudis de la Dona-Universitat de València
 • Fundació Hòmens per la Igualtat
 • Associació d'Alumnes del Centre d'Estudis Persones Adultes (EPA)
 • Centre de Convivència de Persones Majors
 • Quart és Ciència
 • Alia-Associació per la Igualtat d'Oportunitats entre dones i hómens
 • Junta de Participació del Centre Ocupacional de Quart de Poblet

REGLAMENT

TÍTOL 1. Del Consell Municipal de les Dones.

Capítol 1: Naturalesa i funcions.

Article 1:
El Consell de les Dones de Quart de Poblet és un òrgan consultiu i de proposta de gestió la finalitat del qual és la promoció de la igualtat d'oportunitats i la participació activa de les dones en l'esfera pública local, aportant d'esta manera i integrant l'aspecte del gènere en la vida local.

Article 2:
El Consell de les Dones tindrà les funcions següents:
1. Emetre informes i prestar assessorament a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament en tots aquells assumptes relacionats amb la igualtat d'oportunitats i, especialment quan es tracte de normatives municipals, el programa anual d'actuacions i el pressupost municipal.
2. Col·laborar amb l'Administració municipal en el seguiment i avaluació dels programes del Pla d'Igualtat d'Oportunitats i realitzar les oportunes modificacions del mateix.
3. Formular propostes a l'Ajuntament contenint solucions o alternatives a problemes o necessitats en la matèria de la seua competència.
4. Actuar com a receptor d'informació municipal, provincial i autonòmica comunicant i difonent la mateixa als col·lectius de dones i als organismes oficials competents en la matèria.
5. Fomentar l'associacionisme dels col·lectius de dones per a la defensa dels seus drets i la seua participació en l'àmbit municipal.
6. Estimular la cooperació entre distintes associacions i organitzacions, ja siguen públiques o privades, que desenrotllen actuacions per a la promoció de les dones.
7. Promoure, col·laborar i assessorar en la realització d'estudis sobre les necessitats i situació actual de les dones en el municipi de Quart de Poblet.
8. Promoure campanyes, projectes i altres activitats relacionades amb la problemàtica de les dones, així com col·laborar amb les que es formulen des de la Unió Europea, Administració Central, autonòmica i Local, i altres a iniciativa de les distintes associacions del municipi.

Capítol 2: Composició i òrgans de govern.

Article 3:
1. El Consell Municipal de les Dones estarà presidit per l'alcaldessa, qui podrà delegar en la Regidora de Dona o en qualsevol altre membre de la corporació.
2. La Vicepresidència recaurà sobre la Regidora Delegada de Dona de l'Ajuntament en el cas que no li corresponga la Presidència per delegació de l'alcaldessa. En el cas que li corresponga la Presidència, la Vicepresidència podrà recaure sobre un altre membre del Consell.
3. Formaran part del mateix:
1. La Regidora de Dona de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
2. Una regidora o representant de cada un dels grups polítics amb representació municipal.
3. Un representant de cada un dels grups polítics sense representació municipal però amb presència en el municipi, amb la sol¿licitud prèvia per escrit a la presidenta del Consell i aprovació pel mateix.
4. Un representant de cada una de les associacions o entitats de dones, legalment reconegudes, que desenrotllen la seua activitat en el municipi de Quart de Poblet, estant inscrites en el Registre Municipal d'associacions.
5. Una representant d'organitzacions empresarials legalment reconegudes.
6. Una representant de cada organització sindical, preferentment de l'Àrea de Dona del sindicat corresponent.
7. Una representant d'associacions i entitats ciutadanes del municipi, legalment reconegudes i inscrites en el Registre Municipal d'associacions, amb fins encaminats a aconseguir els objectius generals del Consell.
8. Les càtedres o seminaris de gènere de les universitats valencianes.
9. Podran admetre's membres d'entitats i institucions que, sense tindre el seu àmbit d'actuació exclusivament en el municipi de Quart de Poblet, aborden la problemàtica objecte dels fins del Consell. Una representant per cada una d'elles.
10. Persones amb reconegut prestigi o expertes en les matèries objecte del Consell, amb veu però sense vot.
11. El/la secretari/a del Consell Municipal de les Dones, que actuarà amb veu però sense vot, serà designat per la presidenta entre el personal municipal adscrit a l'Àrea de Dona.
12. Tots els/les representants del Consell podran designar un/una suplent.
4. La integració de les entitats i organitzacions en el Consell Municipal de les Dones es farà, amb la sol·licitud prèvia per escrit, a proposta de la Presidenta.
5. Hauran de reunir per a això els requisits següents:
a) No perseguir fins lucratius.
b) Figurar inscrites en el Registre Municipal d'associacions o Registre corresponent, si és el cas.
6. Podran admetre's en la forma establida en l'apartat 3 d'este article membres observadors amb veu però sense vot, amb un informe previ del Consell Municipal de les Dones.

Article 4:
Funcions dels membres:
Correspon a la Presidenta del Consell Municipal de les Dones:
a) Representar legalment al Consell.
b) Elaborar l'Orde del Dia de les convocatòries.
c) Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions, dirigir els debats i decidir els empats en les votacions.
d) Requerir la presència de personal municipal per a assessorament i formació quan, pels assumptes a tractar, ho considere convenient.
Són funcions de la Secretaria:
a) Portar el registre d'entrada i eixida de documents i el servici d'arxiu.
b) Prestar o demanar l'adequada assistència tècnica.
c) Facilitar la documentació i, si és el cas, els mitjans materials que els membres del Consell requerisquen per a l'exercici de les seues funcions.
d) Alçar acta de les sessions.
e) Custodiar les actes i la documentació del Consell, expedint, amb el vistiplau de la presidenta, certificació relativa a aquelles.
f) Qualssevol altres que se li atribuïsquen en l'exercici de l'activitat del Consell.

Article 5:
Els membres del Consell romandran en la seua funció fins que, com a conseqüència d'eleccions municipals, es renova la corporació, o es produïsca el seu cessament per pèrdua de la representació que ostenta en el Consell, que podrà produir-se per alguna de les causes següents:
Renúncia expressa.
Incapacitat permanent.
Inhabilitació per a càrrecs públics.
Els membres proposats per les entitats, organitzacions i col·lectius podran ser substituïts lliurement per les mateixes quan ho consideren oportú, havent de fer-ho constar prèviament per escrit a la presidenta del Consell.

TÍTOL 2: Funcionament del Consell Municipal de les Dones.

Article 6:
El Consell de les Dones podrà elaborar el seu propi reglament de règim intern que serà aprovat per consens dels seus membres.

Article 7:
1. El Consell es reunirà preceptivament en sessió ordinària almenys dos vegades a l'any, decidint en cada una la data de la pròxima sessió ordinària. Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària:
a) A iniciativa de la presidenta.
b) A sol·licitud de les 2/3 parts dels seus membres.
Per a la declaració d'urgència dels punts de l'orde del dia que es vullguen tractar, hauran d'estar presents tots els membres del Consell.
2. El Consell de les Dones podrà crear comissions internes i grups de treball per a l'estudi d'assumptes puntuals. En cada comissió o grup de treball hi haurà unta coordinador/a triat d'entre els seus membres.

Article 8:
La convocatòria de les sessions del Consell Municipal de les Dones serà realitzada per la Presidenta i, acompanyada de l'Orde del Dia, serà cursada als seus membres amb cinc dies d'antelació almenys, a la data en què es realitze.
Es considerarà vàlidament celebrada la sessió quan assistisquen en primera convocatòria la mitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, quan assistisca 1/3 dels membres del Consell a més de la Presidenta o la persona en qui delegue i la Secretària.
S'intentarà arribar a acords per consens. En cas que no siga possible es realitzarà una votació amb l'obtenció dels vots favorables de la mitat més un dels membres assistents i si no s'arriba a cap acord, per majoria simple dels assistents.
Només es podran tractar assumptes no inclosos en l'orde del dia quan prèviament siguen declarats d'urgència, declaració que haurà de ser ratificada per acord dels membres assistents.

 

Descàrrega d’arxius

Publicat el: 14 d’Octubre de 2015
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Botó Cita Prèvia Genèric Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat